Airdrop program
Get from 15 SOL free and 10 SOL per referral
Get free SOL
Sola
beta
Maqsood
553550
votes received
423.85 SOL
earned
29 10月 2018 参加しました
Recommended
دعا _ Pray
チャンネル
What is Prayer? – Talking With God What is prayer? Prayer is our direct line with heaven. Prayer is a communication process that allows us to talk to God! He wants us to communicate with Him, like a person-to-person phone call. Cell phones and other devices have become a necessity to some people in today’s society. We have bluetooth devices, blackberries, and talking computers! These are means of communication that allow two or more people to interact, discuss, and respond to one another. 🙏❤🙏 دعا در دين مسيحيت «خداي خود را شكر مي‌كنم و پيوسته تو را در دعاهاي خود ياد مي‌آورم، چونكه ذكر محبت و ايمان تو را شنيده‌ام كه به عيسي خداوند و به همه مقدسين كه داري، تا شراكت ايمانت موثر شود در معرفت كامل هر نيكويي كه در ما است براي مسيح عيسي. زيرا كه مرا خوشي كامل و تسلي رخ نمود از محبت تو از آنرو كه دلهاي مقدسين از تو اي برادر استراحت مي‌پذيرد» دعا در دين يهود «اي خداوند خداي ما، ميل و رضاي تو بر اين تعلق گيرد كه به ما عمري دراز عطا فرمايي، عمري مشحون از صلح و سلامت پر از نيكي و رحمت و ... عمري كه در آن خجالت و شرمندگي يافت نشود، عمري توام با ثروت و عزت و سعادت كه در آن ترس از تو دل و جان ما را پركند، اي خداوند خداي ما، ميل و رضاي تو بر اين تعلق گيرد، كه در دل هيچ انساني كينه و دشمني عليه ما وارد نشود و كينه و عداوتي عليه هيچ انساني بر دل ما نگذارد.» دعا یکی از جلوه‌های زیبای بندگی و عصاره نماز است؛ چرا که نماز در اصل همان دعا و نیایش است که در شکل خاصی ارایه می‌شود. در فرهنگ و ادبیات عربی و حتی قرآنی، واژه عربی «صلاه» در همان معنای واقعی آن یعنی دعا به کار رفته است؛ هر چند که در کاربردهای دیگر، به عنوان حقیقت شرعی یا متشرعه، در مفهوم و اصطلاح خاص استعمال می‌شود که همان عمل عبادی خاص مسلمانان است. دعا، نشانه اوج بندگی دعا که در فارسی به آن نیایش گفته می‌شود، نوعی رابطه خاص میان انسان و خداست که در قالب پرسش و درخواست مطرح می‌شود؛ چون دعا در لغت به معنای درخواست و پرسش از دیگری است که در بیشتر موارد درخواست شونده در موقعیت بالاتر و برتری قرار دارد

ГАЗ-16 - ряд экспериментальных автомобилей повышенной проходимости с аэродинамической разгрузкой. Были разработаны в 1960 г. группой инженеров конструкторско-экспериментального отдела ГАЗ (КЭО ГАЗ) и инженеров НАМИ.

0
60
95
FATE
ユーザー
Profesör adayı
Earn SOL - a cryptocurrency used in Sola (ERC20 standard token). Solaは、iOSAndroidwebブラウザで稼働するアプリケーションで、メディアとコミュニティのミックスです。 Solaは、気軽にフレンドリーでリラックスして新しい人やエキサイティングなコンテンツを見つけることができます。